شبیهسازی الگوریتم بهینهFSM در سیستمهای ردگیری خودکار جهت پایدارسازی لینک‌های امن مخابرات نوری فضای آزاد

نویسندگان

تهران

چکیده

کانال ارتباطی لینکهای مخابرات نوری فضای آزاد که در سالهای اخیر توجه زیادی بهویژه در کاربردهای پدافندی و نظامی به خود جلب نمودهاند، اتمسفر است. دادهها روی پرتوهای نور در فضای آزاد منتشر میشوند. به دلیل تأثیرات محیط انتشار روی پرتوهای نور و اثر نوسانات و ارتعاش‌های مکانیکی روی فرستنده- گیرندهها، پایداری کانال کاهش و BER افزایش مییابد. در این مقاله اثر عامل ارتعاشات مکانیکی روی BER بررسی شده و چندین روش هدایت پرتو که نقش اساسی در سیستم ردگیری خودکارجهت پایدارسازی لینکهای FSO دارند معرفی و با هم مقایسه شده‌اند. هدایتگر پرتو FSM بهعنوان کارآمدترین روش ممکن، در یک سیستم ردگیری خودکار به‌کار گرفته شده و نشان داده شده است که با استفاده از این هدایتگر پرتو، در سیستم پایدارساز در زمانی حدود ۲ میلیثانیه نوسانات پرتو کاهش یافته و BER کانال بهبود مییابد.

کلیدواژه‌ها