آشکارسازی کور سیگنالهای طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره با کمک معیارهای تئوری اطلاعاتی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای آشکارسازی کور و همچنین شمارش تعداد کاربران فعال در سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره غیر همزمان بر اساس تئوری اطلاعات پیشنهاد شده است. دو دسته مهم معیارهای تئوری اطلاعاتی در جداسازی منابع به صورت کور مورد استفاده قرار می گیرند، معیار MDL و AIC . در روش پیشنهادی از هر دو معیار استفاده شده است. روش پیشنهادی برخلاف سایر روش های ارائه شده بجای آرایه ای از آنتن ها تنها به یک آنتن نیاز دارد، که این امر موجب کاهش هزینه و پیچیدگی سخت افزاری می شود. شبیه سازی ها و نتایج عددی متنوع صحت ادعای ما را در توانایی روش ارائه شده در آشکارسازی تعداد کاربران در سیگنال های همبسته و در سیگنال به نویزهای ضعیف و محیط چند مسیره همراه با ازرمق افتادگی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها