یک (t , n) طرح امضای وکالتی آستانه با تأییدکننده مشخص جدید و اثبات امنیتی آن در مدل استاندارد

نویسندگان

1 تهران- سردار جنگل- نبش خیابان بهار شرقی- مجتمع مسکونی آل طه- ساختمان یاس1- واحد1.

2 -

چکیده

در یک (t , n) طرح امضای وکالتی آستانه با تأییدکننده مشخص، صاحب امضاء، قابلیت امضای خود را به گروه n نفره از نمایندگان خود اعطاء می‌نماید تا در صورت توافق حداقل t نفر، بتوانند روی متن موردنظر امضای وکالتی صورت دهند. البته، این امضاء برای یک گیرنده مشخص صادر میشود و بنابراین، تنها او میتواند اعتبار امضاء را بررسی نماید. در این مقاله، یک (t , n) طرح امضای وکالتی آستانه با تأییدکننده مشخص جدید، ارائه شده و نیز نشان داده میشود که طرح ارائه‌شده، در مدل استاندارد دارای امنیت اثباتپذیر است. امنیت طرح ارائه‌شده، بر اساس فرض سختی مسئله دیفی- هِلمن دوخطی گَپ GDBH استوار است.

کلیدواژه‌ها