تشخیص کانال‌های زمانبندی‌دار پوششی به روش‌های آماری

نویسندگان

دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

کانال‌های زمانبندی‌دار پوششی به عنوان یک تهدید رو به رشد در امنیت شبکه‌، امکان نشت اطلاعات محرمانه را برای یک مهاجم فراهم می‌سازند. از این‌رو تشخیص و مقابله با این‌گونه کانال‌ها به عنوان یک اقدام پدافندی در شبکه‌های رایانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مهاجـم بـرای ایـجاد کـانال زمانبندی‌دار پوشـشی، با استـفاده از یک روش کدگذاری مناسب، اطلاعات پوششی را روی یکی از ویژگی‌های زمانی جریان بسته‌های شبکه سوار می‌کند. با تعبیه اطلاعات پوششی در ترافیک شبکه، تغییراتی در ویژگی‌های آماری ترافیک سالم مانند شکل توزیع، همبستگی و آنتروپی ایجاد می‌شود که می‌توان از آنها در تشخیص کانال‌های زمانبندی‌دار پوششی استفاده کرد.
در این تحقیق، روش‌های آماری تشخیص این‌گونه کانال‌ها مورد شناسایی و تجزیهوتحلیل قرار گرفته، و میزان نامحسوسی دو کانالL بیت بهN بسته و کانال غیر‌قابل تشخیص بهطور عملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با استفاده از آزمون‌های کلموگروف–اسمیرنوف، رگولاریتی، آنتروپی تصحیحشده و آنتروپی شرطی تصحیحشده، می‌توان کانال L بیت بهN بسته را بهطور کامل تشخیص داد، همچنین نامحسوسی طرح کانال غیرقابل تشخیص، به طور عملی اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها