افزایش اثربخشی رفتار کاربران شبکه‌های نظیر ‌به ‌نظیر در انتشار کرم‌واره‌های غیر‌فعال

نویسندگان

-

چکیده

در این مقاله روش‌های مختلف مدل‌سازی کرم‌واره‌های غیرفعال در شبکه‌های نظیر به نظیر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. هدف این مدلها مشخص کردن چگونگی و سرعت انتشار این بدافزارها در بستر شبکه است. در این راستا ابتدا چند مدل مطرح از انتشار کرم‌واره‌های غیرفعال معرفی گردیده و ویژگی‌های هر مدل مورد بررسی قرار گرفته، و به تفاوت‌ها و برتری‌های آنها نسبت به یکدیگر اشاره می‌شود. سپس با افزودن پارامترهایی نحوه تاثیر رفتار کاربران بر سرعت انتشار کرم‌وارهها در مدل اعمال گردید و با شبیهسازی مدل، نشان داده شده که نحوه رفتار کاربران بر افزایش سرعت انتشار آلودگی در این شبکهها حداقل 3 برابر تاثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها