ارائه یک طرح امضای وکالتی آستانه با قابلیت ابطال سریع جدید در چک الکترونیکی

نویسنده

چکیده

مهم ترین فاکتور اعتبار بخشی به اسناد الکترونیکی به ویژه چک الکترونیکی که شامل بزرگترین ارقام تراکنشی در تجارت الکترونیکی می شود، بحث امضای روی آن جهت اعتبار بخشی به این سند الکترونیکی است. در میان انواع امضاهای دیجیتال، امضای وکالتی به عنوان نمونه‌ای از امضاهاست که در آن صاحب اصلی امضا قابلیت امضای خود را در اختیار فردی به نمایندگی خویش قرار میدهد تا فرد نماینده به وکالت از وی قادر به تولید امضا بر روی اسناد و مدارک باشد. یکی از چالش‌های پیش رو در این زمینه این است که صاحب اصلی امضا قادر به جلوگیری از امضاهای ناخواسته باشد و هر لحظه امکان جلوگیری از تولید امضا توسط نمایندگان سواستفاده‌گر را دارا باشد. در این مقاله، با افزودن قابلیت ابطال سریع به طرح امضای وکالتی آستانه چنین قابلیتی را برای چک های الکترونیکی فراهم آوردیم. طرح ارائه شده در مقابل جعل صاحب امضا و همچنین جعل نماینده امن بوده و دیگر ملزومات امنیتی یعنی قابل تأیید بودن، غیرقابل انکار بودن، قابل شناسایی بودن و جلوگیری از سوء استفاده که برای یک طرح امضای وکالتی آستانه ضروری می باشند را برآورده می‌سازد.

کلیدواژه‌ها