نویسنده = حسین ملکی
تعداد مقالات: 1
1. رمزگذاری مبتنی بر شناسه فازی سلسله مراتبی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 35-44

سید هاتف حسینیان برزی؛ حسین ملکی