دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، خرداد 1403 (شماره پیا پی 45 بهار 1402) 
بررسی و تحلیل چند طرح تسهیم راز مبتنی بر روش های درونیابی

صفحه 13-22

محمد ابراهیم ابراهیمی کیاسری؛ عبدالرسول میرقدری؛ مجتبی نظری؛ نصراله پاک نیت