دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، آبان 1402 (شماره پیاپی 43، فصلنامه پاییز) 
روشی نوین برای مخابره‌ی داده در کانال‌ آب‌های کم‌عمق بر پایه بانک فیلتر چند حاملی آفست‌دار

صفحه 25-34

فرید صمصامی خداداد؛ ماکان احتشام فر؛ فخرالدین نظری؛ محمد علی علیرضا پوری


شماره‌های پیشین نشریه

(شماره پیاپی 44، فصلنامه زمستان)
شماره پیاپی 43، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 42، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی41، فصلنامه بهار