تشخیص کور سیستم هایOFDM شبکه های باندوسیع ماهواره ای

نویسنده

امام حسین(ع)

چکیده

ظرف چند سال گذشته، فناوری سیستم های OFDM در شبکه های مختلط ماهواره ای نظامی و تجاری بسیار توسعه پیدا کرده است لذا توجه به تشخیص کور سیستم های فوق برای مدیریت طیف و کاربردهای نظامی بسیار مهم و کارگشا خواهد بود. هر سیستم OFDM، برحسب فاصله فرکانسی زیرحامل متفاوت با یکدیگر فرق می کنند پس با الگوریتم های تشخیص کور می توان به تفکیک و شناسایی سیستم های موجود پرداخت. در این مقاله، روش های تشخیص کور سیستم های مبتنی مدولاسیونOFDM بررسی می شوند و با استفاده از روش های فوق به تخمین پارامترهای سیگنال سیستم هایOFDM شبکه های فرضی ماهواره ای پرداخته می شود که از مدولاسیون هایOFDM پیچیده و ترکیبی برای مقابله با عملیات جمینگ، کارایی بهینه طیف و افزایش ظرفیت سیستم هایشان استفاده می نمایند. همچنین نشان داده می شود که تابع شباهتML، عملکرد بهتری نسبت به سایر روشهای مطرح شده دارد و روش ایستان دوره ای با رعایت یک موازنه مناسب(بسته به شرایط کانال و طول پیشوند دوره ای) برای تخمین پارامترهای سیگنالOFDM شبکه های مختلط ماهواره ای قابل استفاده تر از بقیه روش های مطرح شده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها