آشکارسازی کور سیگنال‌های طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره با کمک معیارهای تئوری اطلاعاتی

نویسنده

-

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای آشکارسازی کور و همچنین شمارش تعداد کاربران فعال در سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم چند کاربره غیر همزمان بر اساس تئوری اطلاعات پیشنهاد شده است. دو دسته مهم معیارهای تئوری اطلاعاتی در جداسازی منابع به صورت کور مورد استفاده قرار می‌گیرند، معیار MDL و AIC . در روش پیشنهادی از هر دو معیار استفاده شده است. روش پیشنهادی برخلاف سایر روش های ارائه شده بجای آرایه‌ای از آنتن‌ها تنها به یک آنتن نیاز دارد، که این امر موجب کاهش هزینه و پیچیدگی سخت افزاری می‌شود. شبیه ساز‌ها و نتایج عددی متنوع و دقیق صحت ادعای ما را در توانایی روش ارائه شده در آشکارسازی تعداد کاربران در سیگنال‌های همدوس و در سیگنال به نویزهای ضعیف و محیط چند مسیره همراه با محوشوندگی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها