پیادهسازی مؤثر و کارآمد حمله تحلیل تفاضلی الکترومغناطیس بر روی یک تحقق سختافزاری الگوریتم رمزنگاری AES

نویسندگان

چکیده

حمله تحلیل الکترومغناطیس، نوع قدرتمند و منحصر بفردی از حملات کانال جانبی است که از تشعشعات ساطعشده از تراشه در حال رمز کردن اطلاعات برای شکستن الگوریتم رمز و بهدست آوردن کلید آن استفاده میکند. پیادهسازی عملی این حمله بر روی تراشههای رمزنگاری بهدلیل وجود پیچیدگیهای خاص، خود موضوعی کاملا جذاب و در عین حال چالشبرانگیز است. یکی از مهمترین این چالشها، اندازهگیری و ثبت تشعشعات الکترومغناطیس ساطعشده از یک تراشه بهطور صحیح و با کمترین میزان نویز ممکن میباشد. در این مقاله، نحوه تحقق حمله الکترومغناطیس بر روی الگوریتم رمز AES بررسی شده است. همچنین نحوه ساخت پروب و تقویت کننده الکترومغناطیس مورد نیاز برای انجام این تحلیل که بحرانیترین بخش انجام تحلیل میباشد، تشریح گردیده است. نتایج پیادهسازی حمله الکترومغناطیس علیه تحقق رمزAES بر روی میکروکنترلر 8051 نشاندهنده صحت روش تحلیل و موفق بودن حمله مزبور میباشد.

کلیدواژه‌ها