مدلسازی تیم واکنش سریع به حملات رایانهای استانی

نویسندگان

چکیده

تیم واکنش سریع به حملات رایانهای نقش بهسزایی در امنسازی فضای سایبر دارد. با توجه به استقلال شرکت مخابرات استانها در ارائه سرویسهای شبکه، لازم است با لحاظ نمودن همه جوانب نسبت به راهاندازی این تیم اهتمام ورزید. در این مقاله با مطالعه مفاهیم پاسخگویی به حوادث امنیت رایانهای و مراحل پیشنهادیCERT/CC برای توسعه تیمهای پاسخگویی به حوادث امنیت رایانهای، به مدلسازی این تیم برای شرکت مخابرات استانها که هدف آن ارائه خدمات پاسخگویانه، پیشگیرانه و مدیریت کیفیت در حوزه امنیت شبکه در داخل و خارج شرکت است، پرداختهایم. در این مدلسازی تحلیل وضع موجود و نیازمندیهای فضای تبادل اطلاعات شرکت مخابرات استان، مبنای تصمیمگیری در خصوص ساختار و طرح پیادهسازی TCL-CERT بوده و این طرح مبنای توسعه خط مشیها، رویهها، طرحها، نقشها، مسئولیتها، فرایندها و تعاملات آن باCERT های ملی است.

کلیدواژه‌ها