ردیابی وفقی اهداف متحرک هوایی بر اساس اطلاعات رنگ با استفاده از الگوریتم فیلترذره

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 امام حسین

چکیده

در این مقاله از فیلترذره برای ردیابی جسم متحرک در محیط بیرونی با بهره‌گیری از اطلاعات رنگ به عنوان مدل هدف، استفاده می‌شود. تعیین تعداد مراحل بازنمونه برداری در الگوریتم فیلترذره از عوامل مهم در مدت زمان پردازش هر فریم ویدئویی می‌باشد. در این مقاله با تغییر شعاع کرنل گوسی متناسب با ابعاد هدف، این مراحل در هر فریم بصورت وفقی تعیین می‌گردد. با تخمین چگالی کرنل، هیستوگرام وزندارشده مدل‌هدف بدست آمده و با لحاظ نمودن واریانس یک نویز تصادفی در این مکان، موقعیت ذرات کاندید در فریم بعد پیشگویی می شوند. همچنین هیستوگرام وزندارشدة این ذرات کاندید با همان چگالی کرنل، به عنوان مدل ذرات کاندید با مدل هدف مقایسه شده و توسط فاصله باتاچاریا، ذرات‌کاندید وزندار می‌گردند. الگوریتم بازنمونه برداری با تعداد مراحل وفقی، موقعیت هدف را در فریم بعدی تخمین می زند. سرانجام نیز شعاع کرنل با لبه یابی، بر تغییرات مدل هدف منطبق می شود.

کلیدواژه‌ها