دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1393 (337) 
7. ارائه روشهای هوشمند برای آشکارسازی و مقابله با سیگنال فریب در گیرندههای GPS

سید محمدرضا موسوی؛ محمدجواد رضائی؛ نیما حسین زاده؛ سید رامینعلی کیاامیری