پدافند الکترونیکی و سایبری (ECDJ) - فرایند پذیرش مقالات